Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

laj
5272 f399 500
laj
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
5985 7be5 500
Reposted fromallasha allasha viajointskurwysyn jointskurwysyn
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viameovv meovv
6197 af83 500
Reposted fromnarwhalbutts narwhalbutts viameovv meovv
laj
6964 6576
Reposted fromkarahippie karahippie viameovv meovv
laj
2739 41b5 500
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
laj
laj
5861 1cd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaynis aynis
laj
2958 0f81 500
magia zupy część 2323524353
Reposted fromnivea nivea viaaynis aynis
laj
9213 3e2f 500
Reposted fromrisky risky viaaynis aynis

May 29 2017

laj
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vianezavisan nezavisan
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianezavisan nezavisan
3726 f73c 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
5184 b756
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianezavisan nezavisan
laj
7097 b684 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viaautos autos
9342 1f42 500

deltaelement:

三角洲元

Reposted fromnudes nudes
laj
4361 c461
Reposted fromkyte kyte viackisback ckisback
laj
1738 e568 500

Gdy założyłeś wodomierz i żona dostała całkowity zakaz kąpieli...
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
9311 53f3 500

reverendbobbyanger:

Light leaks, flares
Shot with a holga
From May 2017

Model, Kyotocat
Images, Reverend Bobby Anger

Reposted fromnudes nudes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl