Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

laj
1445 2290
Reposted fromsohryu sohryu viackisback ckisback
laj
6336 21e5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
laj
8656 fea8
Reposted fromFinrod Finrod viaverdantforce verdantforce
laj
Reposted fromgruetze gruetze viackisback ckisback
laj
6483 80d0 500
Matrix Glitch?
Reposted fromsillycripple sillycripple viackisback ckisback
laj
8928 66ec 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viackisback ckisback
laj
9884 f90e
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
laj
6059 bebe
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viackisback ckisback
laj
1771 def3 500
Reposted fromwombinka wombinka
laj
8029 04bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
laj
6297 51d5 500
Reposted fromstroschek stroschek viaakysz akysz
laj
0492 88aa
Reposted fromMatalisman Matalisman viaapatyczna apatyczna
laj
5617 4293 500
Reposted fromPoranny Poranny viaapatyczna apatyczna
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaakysz akysz
laj
4101 f0a0
Reposted frommayy mayy viaakysz akysz
laj
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaakysz akysz
laj
1043 dc7b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaakysz akysz
laj
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaakysz akysz
laj
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl