Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

1733 709f
Reposted fromamatore amatore viamadinsane madinsane

March 01 2017

laj
4826 f490
laj
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viaczoo czoo
laj
6954 679d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczoo czoo
laj
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viaczoo czoo
1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viabeeth beeth
laj
Reposted fromNanaya Nanaya viaxannabelle xannabelle
laj
3292 aefc
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
laj
Marysia:
 -...Dotkniesz mnie kiedyś wreszcie czy nie?!
-Boję się.
-Czego?
-Że jak cię dotknę, to okaże się, że ciebie nie ma...
— POMROKI
laj
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
laj
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaxannabelle xannabelle
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— (via siadalawoknie)
Reposted fromscreamscence screamscence viaxannabelle xannabelle
laj
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
laj
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
laj
0591 baec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
laj
5934 892a
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl